Od września 2013r. w naszym Ośrodku rozpoczął pracę zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Obejmujemy opieką dzieci od wczesnego dzieciństwa do momentu podjęcia nauki szkolnej, u których zdiagnozowano zaburzenia rozwojowe. Podstawą objęcia dziecka i rodziny wczesnym wspomaganiem rozwoju jest „Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju” wydawana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną właściwą dla miejsca zamieszkania dziecka. Zespół wczesnego wspomagania tworzą specjaliści przygotowani do pracy z małymi dziećmi. Głównym zadaniem zespołu jest zdiagnozowanie potrzeb i możliwości dziecka oraz wielokierunkowa pomoc nastawiona na poprawienie jego funkcjonowania poprzez pobudzanie i stymulowanie psychoruchowego i społecznego rozwoju oraz udzielenie wsparcia najbliższej rodzinie. W skład zespołu wchodzą: psycholog, pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, logopeda oraz inni specjaliści- w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

Ze wzglądu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w momencie przejścia na nauczanie zdalne istnieje możliwość - na pisemny wniosek rodzica- by dziecko z uwzględnieniem procedur sanitarnych uczęszczało na zajęcia stacjonarne.

Telefon kontaktowy w sprawach dotyczących wczesnego wspomagania: 502410917