REGULAMIN INTERNATU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWACZEGO J. KORCZAKA W MOSINIE 2021 / 2022

   

 • 1

Organizacja pracy internatu

 1. Internat zapewnia całodobową opiekę. W dniach nauki szkolnej internat zapewnia opiekę w godzinach pozostających po zrealizowaniu przez wychowanków zajęć szkolnych. W dniach wolnych od zajęć szkolnych w czasie roku szkolnego zapewnia opiekę całodobową.
 2. Pobyt wychowanka w internacie jest bezpłatny.
 3. Rodzice ponoszą jedynie koszty wyżywienia, zgodnie z corocznie ustalanym "Regulaminem odpłatności za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. J. Korczaka w Mosinie.
 4. Arkusz organizacyjny internatu sporządza kierownik internatu i po akceptacji Dyrektora Ośrodka, jest on przekazywany do 30. kwietnia do organu prowadzącego.
 5. Wychowawcy internatu prowadzą dzienniki zajęć wychowawczych w wersji elektronicznej, dziennik dyżurów nocnych, zeszyt raportów, zeszyt podawania leków, zeszyt wyjazdów i przyjazdów, zeszyt kontaktów ze szkołą w których odnotowują liczbę wychowanków podczas dyżurów i ewentualne wydarzenia.
 6. W grupach wychowawczych organizuje się zajęcia mające na celu wspieranie działalności dydaktyczno - wychowawczej szkoły oraz zapewnia warunki do prawidłowego rozwoju fizycznego, udziału wychowanków w życiu społecznym i kulturalnym środowiska, organizuje wypoczynek, rekreację i rozrywkę oraz zajęcia przygotowujące wychowanków do samodzielnego życia:
  • wychowawcy grup realizują statutowe zadania Ośrodka, opracowując plany pracy zgodne z programem wychowawczym i programem profilaktyki Ośrodka.
  • Na dobór grupy wpływa wiek wychowanka, możliwości psychofizyczne oraz poziom dojrzałości psychofizycznej i społecznej oraz samoobsługa. Skład grupy ustala kierownik, wychowawcy grup po konsultacji z psychologiem i pedagogiem.
  • Liczba uczniów w grupie wychowawczej odpowiada liczbie uczniów w oddziale odpowiedniego oddziału:
 7. w oddziale dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – nie więcej niż 4,
 8. w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 4,
 9. w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z wyłączeniem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 6,
 10. w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 8,
 11. w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – nie więcej niż 16,
 12. w oddziale zorganizowanym dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, o których mowa w pkt 1 i 4 – nie więcej niż 5.
 13. W uzasadnionych przypadkach (ciężkie schorzenie, niepełnosprawności sprzężone) dopuszcza się zatrudnienie pomocy wychowawcy w grupie, w skład której wchodzą wychowankowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym uczęszczający do klas programowo wyższych.
 14. Każda grupą wychowawczą opiekuje się dwóch wychowawców; wyznaczony przez kierownika internatu wychowawca odpowiedzialny jest za opracowywanie i prowadzenie wymaganej dokumentacji i realizacji planów – indywidualnych i grupowych.
 15. Bieżącą działalnością grup wychowawczych Ośrodka kieruje kierownik internatu. 
 16. Grupa wychowawcza w internacie Ośrodka zapewnia wychowankom higieniczne warunki nauki, spożywania posiłków, zamieszkania i wypoczynku.
 17. Wychowawcy internatu pracują, według planu dyżurów, który opracowuje kierownik internatu w porozumieniu z dyrektorem SOSW.
 18. W godzinach nocnych 2200 - 600  organizuje się w internacie pedagogiczne dyżury nocne.
 19. W sobotę i niedzielę dyżur sprawuje dwóch wychowawców.
 20. W trakcie dyżuru nocnego wychowawca pozostaje w stałej gotowości do pomocy młodzieży, jest zobowiązany do interwencji w razie zakłócania ciszy nocnej.
 21. Budynek Internatu SOSW zlokalizowany jest w Mosinie przy ulicy Topolowej 2.

 

 • 2

Zasady rekrutacji do Internatu Ośrodka

 1. Wychowankiem Internatu może zostać osoba, która jest uczniem SOSW im. J. Korczaka                                                        w Mosinie.
 2. Wychowankami Ośrodka mogą być osoby do ukończenia 24 roku życia, jeżeli jest to niezbędne z powodu kontynuowania nauki.
 3. Przyjęcie do grupy wychowawczej następuje na pisemną prośbę rodziców lub skierowania sądowego.
 4. Wychowanek po raz pierwszy zgłasza się do grupy wychowawczej z rodzicem.
 5. Rodzice wychowanka zobowiązani są do odbycia rozmowy z kierownikiem Internatu lub wychowawcą. W trakcie rozmowy podjęte zostaną ustalenia dotyczące: zdrowia wychowanka, dojazdów do Ośrodka (samodzielnie lub pod opieką), niezbędnego wyposażenia, form utrzymywania kontaktu z wychowawcą grupy, obowiązku naprawienia lub pokrycia kosztów naprawy szkód wyrządzonych przez ich dziecko.
 6. Po przeprowadzonej rozmowie wychowanek zostaje przydzielony do grupy wychowawczej, zapoznaje się z pomieszczeniami i zasadami współżycia w grupach wychowawczych.
 7. Ostateczną decyzję o przyjęciu wychowanka do Internatu poprzedza miesięczny pobyt próbny.

 

 • 3

Zasady zakwaterowania

 1. Przydziału wychowanka do grupy wychowawczej dokonuje kierownik internatu po konsultacji        z wychowawcami grup, psychologiem i pedagogiem.
 2. W przypadku przyjęcia wychowanka do internatu obowiązuje miesięczny okres adaptacyjny, po którym dyrektor, po konsultacji z zespołem osób pracujących z dzieckiem podejmuje decyzję o dalszym pobycie lub nie przyjęciu dziecka do internatu.
 3. Zakwaterowania wychowanków w sypialniach dokonują wychowawcy grupy.
 4. Przeniesienia wychowanka do innej sypialni może dokonać wychowawca grupy.
 5. Przeniesienia wychowanka do innej grupy wychowawczej dokonuje kierownik internatu, po uzgodnieniu z kadrą internatu oraz psychologiem i pedagogiem.

  

 • 4

Cele i zadania internatu

 

 1. Zapewnienie wychowankom warunków do nauki, rozwijania zainteresowań.
 2. Zapewnienie całodobowej opieki nad wychowankiem.
 3. Zapewnienie optymalnych warunków zakwaterowania i wyżywienia.
 4. Troska o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków.
 5. Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz organizowanie kulturalnej rozrywki.
 6. Upowszechnianie sportu i turystyki.
 • 5

Pracownicy pedagogiczni

 

Do zadań wychowawcy grupy należy w szczególności :

 1. Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków.
 2. Troszczenie się o harmonijny rozwój wychowanków.
 3. Szanowanie godności wychowanka oraz chronienie go przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej.
 4. Szanowanie myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych wychowanka.
 5. Stwarzanie odpowiednich warunków do nauki, rozwijania zainteresowań wychowanka.
 6. Prowadzenie zajęć z zakresu samoobsługi, samorządności, turystyki, sportu i kultury dostosowane do wieku, potrzeb i zainteresowań wychowanka.
 7. Troska (wspólnie z wychowankami) o porządek i estetykę pomieszczeń należących do grupy i internatu.
 8. Realizowanie zadań planu rocznego internatu. 
 9. Współpracowanie ze szkołą i rodzicami w zakresie postępów w nauce i zachowaniu.
 10. Czynne uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
 11. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 • 6

Wychowankowie internatu

 

 1. Wychowanek ma prawo do : 
 • właściwie zorganizowanego nauczania , wychowania i opieki,
 • rozwoju we własnym tempie,
 • zwracania się do wszystkich pracowników ośrodka ze swoimi problemami i uzyskiwaniu pomocy w ich rozwiązywaniu,
 • szacunku i życzliwego traktowania,
 • rozwijania zainteresowań poprzez udział w kołach zainteresowań.
 • opieki i pomocy przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej od wszystkich pracowników Ośrodka,
 • poszanowania własnej godności i dyskrecji w sprawach osobistych i rodzinnych,
 • udziału w życiu społecznym i kulturalnym w integracji ze środowiskiem,
 • ochrony zdrowia.

  

 1. Wychowanek ma obowiązek :  
 • sumiennie wywiązywać się z obowiązków szkolnych, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki,
 • okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom Ośrodka, osobom starszym itp.,
 • przybywania do szkoły (internatu) w niedzielę wieczorem lub w poniedziałek przed godziną 7.30. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest stawianie się w internacie do godz.10.00,
 • stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, opiekować się młodszymi i mniej sprawnymi, przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy, brutalności, zarozumialstwu, zapobiegać plotkarstwu,
 • szanować mienie społeczne internatu oraz kolegów i pracowników ośrodka i zwracać koszty celowych zniszczeń,
 • prośbę wychowawcy - pokazać zawartość torby i szaf w dniu wyjazdu z internatu lub                            w innych uzasadnionych okolicznościach,
 • przestrzegać porządku, dbać o ład i estetykę w pomieszczeniach internatu,
 • dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów,
 • przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru,
 • dbać o kulturę języka,
 • przestrzegać ciszę nocną od godz.22.00 do 6.30,
 • punktualnie wracać z wyjazdów do domu,
 • przestrzegania rozkładu dnia w internacie, 
 • podporządkować się decyzjom dyrekcji, wychowawców i nauczycieli.

 

 1. W internacie obowiązują zakazy : 
 • picia alkoholu, palenia papierosów, stosowania innych używek (środków odurzających, narkotyków itp.) oraz posiadania w/w używek,
 • niszczenia mienia internatu,
 • używania siły fizycznej w stosunku do wychowanków, pracowników internatu,
 • znęcania psychicznego nad innymi wychowankami,
 • przywłaszczania sobie mienia internatu, kolegów, pracowników,
 • przebywanie poza terenem internatu bez zgody wychowawcy,
 • przebywania w internacie w czasie zajęć lekcyjnych i warsztatowych,
 • używania telefonów komórkowych w sposób niezgodny z obowiązującą procedurą,
 • wychowanek ma obowiązek naprawienia wyrządzonych szkód materialnych na własny koszt. Termin realizacji naprawy szkody Kierownik ustala indywidualnie.

 

 1. Wzmocnienia : 
 • Za wzorową i przykładną postawę, za szczególne osiągnięcia w nauce, za szczególne zaangażowanie w zajęciach pozalekcyjnych - uczeń może być wyróżniony :
 1. pochwałą wychowawcy grupy,
 2. pochwałą grupy internatowej wobec całego internatu,
 3. pochwałą dyrektora internatu na apelu, 
 4. pochwałą dyrektora Ośrodka wobec wszystkich uczniów, 
 5. listem pochwalnym wystosowanym przez dyrekcję do rodziców, 
 6. nagrodą rzeczową, 
 7. całkowitym lub częściowym zwolnieniem z odpłatności indywidualnej za udział w imprezie lub wycieczce. 

 

 • Za postępowanie niezgodne Regulaminem Internatu wychowanek może być ukarany :  
 1. upomnieniem wychowawcy w indywidualnej rozmowie,
 2. upomnieniem wychowawcy wobec grupy,
 3. obniżeniem oceny zachowania,
 4. upomnieniem lub naganą dyrektora Ośrodka w indywidualnej rozmowie,
 5. upomnieniem lub naganą dyrektora Ośrodka na apelu wobec wszystkich uczniów,
 6. wstrzymaniem prawa do samodzielnych wyjazdów,
 7. ustnym lub pisemnym powiadomieniem rodziców o nagannym zachowaniu,
 8. powiadomieniem policji,
 9. zawieszeniem w prawach wychowanka internatu (na czas określony lub na stałe).