Aktualnie w naszym Ośrodku z pomocy logopedycznej korzysta 46 dzieci. Podstawą zakwalifikowania na terapię logopedyczną jest orzeczenie właściwej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kierującej dziecko do placówki kształcenia specjalnego z zaleceniem podjęcia logoterapii.

Diagnoza logopedyczna – dokonuję jej na pierwszym spotkaniu z uczniem. Jest punktem wyjścia do planowania określonych działań wobec ucznia i określenia aktualnego sposobu jego komunikowania się.

 

Diagnoza dotyczy:

– sprawności aparatu artykulacyjnego

– rozumienia mowy czyli opanowania  t.zw. mowy biernej

– umiejętności wypowiadania się.

 

W grupie dzieci zakwalifikowanych na terapię znajdują się uczniowie z niewielkimi niedostatkami artykulacyjnymi ale także dzieci nie mówiące.

Na podstawie postawionej diagnozy każde dziecko ma stworzony Indywidualny Program Terapii (IPT ).Program ten traktuje nie tylko o dysfunkcjach ucznia ale zakłada taką pracę, która pozwoli wykorzystać wszystkie możliwości i zasoby tkwiące w uczniu.

 

Terapia – podejmowana przez logopedę ma na celu wyrobienie u dziecka właściwych nawyków mownych czyli:

-prawidłowego oddychania

-zamykania ust

-prawidłowego połykania

-poprawnej fonacji

-właściwej artykulacji.

 

Program terapii zakłada przede wszystkim rozwijanie mowy. Jednakże obok tych ćwiczeń prowadzone są ćwiczenia doskonalące pozostałe funkcje dziecka czyli rozwijamy percepcję słuchową i koordynację słuchowo-ruchową, percepcję wzrokową i koordynację wzrokowo-ruchową, orientację przestrzenną, ćwiczymy procesy myślowe.

Zajęcia logopedyczne uwzględniają zróżnicowany poziom umiejętności dzieci ale też na bieżąco brana jest pod uwagę dyspozycja ucznia w danym dniu, jego nastrój i chęć współdziałania ze mną czyli logopedą.

W Ośrodku gabinet logopedyczny wyposażony jest w tradycyjne pomoce dydaktyczne ( książeczki, loteryjki, układanki itp. ). Jednak dzieci najczęściej domagają się pracy na komputerze. Komputer w gabinecie logopedy dodatkowo wyposażony jest w ekran dotykowy, który pozwala wykonywać ćwiczenia dzieciom z problemami motorycznymi (np. mózgowe porażenie dziecięce ). Korzystanie podczas logoterapii z odpowiednich programów komputerowych służy nie tylko terapii mowy ale i terapii zaburzeń funkcji poznawczych. Pozwala rozwijać kompetencje językowe, wzbogacać słownik, wdrażać do zachowań intencjonalnych. Czyli wszystko to co jest moim celem jako logopedy.

Komputer nie zastąpi mnie ale urozmaici zajęcia, wspomoże diagnostykę.

W terapii logopedycznej jak w każdej terapii, musi być także czas na przyjemność i dobrą zabawę. I tej zasadzie jestem wierna  pracując z dziećmi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie.

Marzena Szczerbal