1. Niepełnoletni członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie.

  2. Wolontariusz ma obowiązek systematycznie uczestniczyć w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach i pracach SKW.

  3. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.

  4. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia, ani żadnych świadczeń za swoją pracę.

  5. Członkowie wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów.

  6. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady SKW takie, jak:

a)     zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem;

b)    zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy;

c)     zasada troski o los słabszych;

d)    zasada równości;

e)     zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości, szacunku.

7.     Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza.