Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie realizuje projekt pt. „Europa nie wyklucza. Nieustanne kształcenie się drogowskazem do wiedzy i godnego życia” przez 18 miesięcy, w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Analiza potrzeb placówki pozwoliła na wyznaczenie następujących celów projektu:

 - wyższe kompetencje metodologiczne kadry,

- powszechne wykorzystanie TIK (100% kadry),

- lepsza znajomość języków obcych (12 nauczycieli),

- wdrożenie narzędzia eTwinning,

- poszerzenie zakresu współpracy międzynarodowej o min. 2 nowe projekty rocznie,

 - usprawnienie sposobu zarządzania placówką.

W projekcie zaplanowano realizację następujących działań:

  1. Przygotowanie uczestniczek do mobilności;
  2. Organizacja logistyki wyjazdów;
  3. Udział 13 pracownic Ośrodka w 10 szkoleniach odbywających się w 8 miastach zlokalizowanych w 7 krajach (na Cyprze, Łotwie, w Austrii, Hiszpanii, Irlandii, Wielkiej Brytanii i Włoszech), tj.: - „Deutschlehrerkurs” (Wiedeń, Austria) - nauczycielka jęz. niemieckiego,

 - „Creative Teaching in the Primary Classroom” (Oksford, Wielka Brytania) - nauczycielka jęz. angielskiego i historii, - nauczycielka jęz. angielskiego i edukacji wczesnoszkolnej,

- 3 kursy jęz. angielskiego (Limassol - Cypr, Dublin - Irlandia, Oksford - Wielka Brytania) wicedyrektor Ośrodka/nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, terapeutka pedagogiczna, nauczycielka WF,

- kurs jęz. hiszpańskiego (Malaga, Hiszpania) - terapeutka logopedyczna,

 - kurs jęz. niemieckiego (Wiedeń, Austria) - bibliotekarka,

- kurs jęz. rosyjskiego (Ryga, Łotwa) - 2 nauczycielki w tym logopeda,

- kurs jęz. włoskiego (Rzym, Włochy) - 3 nauczycielki (funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się i kreatywność, plastyka, pedagogika specjalna).

  1. Nawiązanie przez uczestniczki kontaktów z pozostałymi uczestnikami szkoleń;
  2. Zapoznanie się z funkcjonowaniem lokalnych szkół o podobnym profilu i pozyskanie partnerów do współpracy międzynarodowej;
  3. Poznawanie lokalnej kultury i zbieranie materiałów autentycznych;
  4. Wdrażanie zdobytej wiedzy i umiejętności w szkole;
  5. Upowszechnianie rezultatów projektu poza szkołą;
  6. Zarządzanie projektem i ewaluacja.

Udział w projekcie przyczyni się do podwyższenia kompetencji metodologicznych całej kadry dydaktycznej Ośrodka, unowocześnienia warsztatu pracy i upowszechnienia wśród niej wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, narzędzi multimedialnych czy platform e-learningowych. Nauczyciele powszechnie stosować będą innowacyjne metody nauczania z wykorzystaniem wizualnych pomocy dydaktycznych, zasobów internetu, materiałów autentycznych,pracy projektowej, dramy, storytellingu, piosenek, muzyki, gier czy quizów, co zachęci uczniów do aktywnego udziału w lekcjach. Dwanaście nauczycielek poprawi znajomość języków obcych, co umożliwi im uczestnictwo w projektach i konferencjach międzynarodowych, doskonaleniu zawodowym za granicą, korzystanie z obcojęzycznych materiałów dydaktycznych i platform wymiany wiedzy. Na zajęciach przedmiotowych i rewalidacyjnych wprowadzone zostaną elementy jęz. angielskiego. Dzięki lepszej znajomości języków obcych i kontaktom pozyskanym za granicą Ośrodek poszerzy zakres współpracy międzynarodowej i zacznie realizować przedsięwzięcia wspólnie ze szkołami z Włoch, krajów anglo-, niemiecko-, hiszpańsko- i rosyjskojęzycznych, takie jak wymiany uczniowskie czy doszkalanie nauczycieli w placówkach za granicą. Nastąpi upowszechnienie wykorzystania narzędzia eTwinning wśród kadry, w celu dzielenia się wiedzą z pedagogami z innych krajów i realizowania projektów międzynarodowych z udziałem uczniów. Dzięki wymianie wiedzy i doświadczeń na temat osiągnięć w dziedzinie terapii i edukacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w innych krajach europejskich oraz form przysposabiania ich do dorosłego życia i zawodu oraz sposobów zarządzania i wprowadzania innowacji pedagogicznych stosowanych w szkołach w Europie, Ośrodek włączy dobre praktyki do programu nauczania i usprawni system zarządzania placówką. Stosowanie nowoczesnych metod nauczania i zarządzania oraz prowadzenie współpracy międzynarodowej będzie miało wpływ na podniesienie jakości pracy Ośrodka, nadanie mu europejskiego wymiaru, a także zbudowanie wśród lokalnego środowiska wizerunku placówki jako aktywnej i dynamicznie rozwijającej się instytucji oświatowej, otwartej na świat, przyjaznej uczniom i pracownikom, przygotowującej wychowanków do roli pełnoprawnych obywateli wielonarodowego, wielokulturowego i wielojęzycznego społeczeństwa europejskiego.

W tym roku szkolnym przyjeżdają do nas nowi uczniowie.

 PIERWSZA TURA

Kiruthikan Sritharan (Male Sri Lankan; 20) - przyjeżdża 04.12

Fengxiang Bie (Bobby) (Male Chinese/Australia; 19) - przyjeżdża 02.12

Betty Fong (Female Hong Kong/UK; 20) - przyjeżdża 14.12

DRUGA TURA

Inshaf Alaldeen (Male Sri Lankan; 21) - alergia na zwierzęta

Angela Young (Female Malesian / Singapore; 21)

Jeyamohan Ragavi (Female Sri Lankan; 22)

 

Erasmus+ w Rzymie

Hallo Wien!!!

Cypr

W Oxfordzie

Malaga - Hiszpania

Współpraca Ośrodka z AIESEC

FW Lake School in Oxford

Ryga

Rzym

Erasmus

5th International Science Conference Motivation - Education - Trust - Environment – Safety

Erasmus+ zakończenie projektu