Załącznik nr 1 do zarządzenia

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia

 

Regulamin Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego

 

 • 1. Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy w Mosinie zwany dalej WOKRO działa w ramach struktury Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im Janusza Korczaka w Mosinie.
 • 2. WOKRO prowadzi swoją działalność, 5 dni w tygodniu. Z usług WOKRO mogą korzystać dzieci i ich rodziny z terenu powiatu poznańskiego .
 • 3. Do szczegółowych zadań WOKRO realizowanych w ramach kompleksowego wsparcia rodzin z dziećmi, od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia, należy:

1) prowadzenie doradztwa dla rodzin dzieci z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością, w tym:

 1. a) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
 2. b) wskazywanie rodzicom właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej i specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej, oraz możliwości wsparcia z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
 3. c) wskazywanie rodzicom jednostek udzielających dziecku specjalistycznej pomocy, w tym podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych;

2) ustalenie poziomu rozwoju i funkcjonowania dziecka oraz potrzeb jego rodziny;

3) ustalenie kierunków i harmonogramu działań podejmowanych wobec dziecka i jego rodziny, uwzględniających rozwijanie aktywności dziecka i jego uczestnictwa w życiu społecznym, oraz działanie na rzecz eliminowania barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka w życiu codziennym – w przypadku gdy potrzeba ustalenia takich działań wynika z ustaleń;

4) zapewnianie usług terapeuty, fizjoterapeuty, psychologa, pedagoga, logopedy i innych specjalistów zatrudnionych w ośrodku oraz koordynowanie realizacji tych usług w przypadku świadczenia ich poza ośrodkiem ‒ jeżeli potrzeba tych usług wynika z kierunków i harmonogramu działań,

5) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu kompleksowego wsparcia, zwanego dalej „programem” – w przypadku gdy taka potrzeba wynika z kierunków i harmonogramu działań; w programie określa się: sposób realizacji celów rozwojowych ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania dziecka, eliminowania barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka w życiu codziennym, w tym zajęć prowadzonych z dzieckiem i jego rodziną w wymiarze do 5 godzin tygodniowo, zakres i formy wsparcia rodziny dziecka w zakresie realizacji programu oraz sposób oceny postępów dziecka;

6) organizacja zajęć kompleksowego wsparcia dziecka i jego rodziny określonych w programie;

7) ustalanie, za zgodą rodziców dziecka, działań służących efektywnej realizacji celów określonych w programie, realizowanych poza ośrodkiem;

8) doradztwo w zakresie przystosowania warunków w miejscu zamieszkania dziecka do potrzeb dziecka oraz wykorzystania w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu, zgodnie z programem;

9) ocenianie postępów dziecka oraz analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie w ramach programu oraz wprowadzanie, odpowiednio do potrzeb dziecka i jego rodziny, zmian w programie;

10) zbieranie i upowszechnianie informacji o:

 1. a) usługach, dostępnych na terenie powiatu, osobach i podmiotach wykonujących działalność leczniczą świadczących te usługi,
 2. b) zajęciach w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka organizowanych na terenie powiatu

11) prowadzenie akcji informacyjnych, w szczególności skierowanych do rodzin dzieci do 3. roku życia, dotyczących:

 1. a) prawidłowości rozwoju dziecka i wspomagania jego rozwoju,
 2. b) działalności prowadzonej przez ośrodek;

12) nawiązywanie współpracy odpowiednio z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, ośrodkami pomocy społecznej oraz jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w celu realizacji zadań, oraz zapewnienia spójności oddziaływań wspomagających dziecko i jego rodzinę.

 • 4. 1. Zgłoszenia do WOKRO od rodziców dzieci uprawnionych przyjmuje Dyrektor Ośrodka oraz Koordynator WOKRO:
  1) pisemnego podania rodzica/opiekuna prawnego, składanego do Dyrektora Ośrodka;

2) opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną lub innego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność dziecka lub zagrożenie niepełnosprawnością;

 3) potwierdzenia zameldowania/adres zamieszkania dziecka.

 • 4. 2. Koordynator wraz z Zespołem WOKRO w porozumieniu z Dyrektorem Ośrodka po przeanalizowaniu dokumentacji, informacji uzyskanych od rodziców podczas rozmowy, wypełnionej ankiety, obserwacji oraz konsultacji z innymi osobami lub instytucjami udzielającymi wsparcie dziecku i jego rodzinie ustala kierunek i harmonogram działań oraz w razie potrzeby organizuje zajęcia kompleksowego wsparcia dziecka i jego rodziny.
 • 5. 1. Koordynator WOKRO w porozumieniu z Dyrektorem Ośrodka na podstawie ustalonych potrzeb i priorytetów wyznacza Specjalistę Wiodącego oraz Zespól terapeutów pracujących na rzecz dziecka i jego rodziny.
 • 5. 2. Specjalista Wiodący koordynuje oddziaływania terapeutyczne i udzielone wsparcie dziecku i jego rodzinie. Kontaktuje się z wszystkimi osobami i placówkami w celu prowadzenia spójnych działań. Prowadzi dokumentację dziecka. Organizuje spotkania Zespołu lub poszczególnych specjalistów z rodzicami w porozumieniu z Koordynatorem WOKRO.
 • 5. 3. W skład zespołu powoływani są specjaliści WOKRO odpowiedni dla najistotniejszych potrzeb dziecka i jego rodziny. W pracę Zespołu włączani są rodzice/prawni opiekunowie dziecka, wszystkie osoby oraz placówki zaangażowane w udzielanie wsparcia dziecku i jego rodzinie.
 • 6. Specjalista Wiodący wspólnie z Zespołem WOKRO i z innymi zaangażowanymi osobami opracowuje Program kompleksowego wsparcia dziecka i jego rodziny, w którym zostaje określony sposób realizacji celów rozwojowych ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania dziecka, eliminowania barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka w życiu codziennym, określa rodzaj zajęć prowadzonych z dzieckiem i jego rodziną w wymiarze do 5 godzin tygodniowo, zakres i formy wsparcia rodziny dziecka w zakresie realizacji programu oraz sposób oceny postępów dziecka; Program zawiera również informacje o zasobach rodziny, czas jego trwania, zakres współpracy  z rodzicami, innymi osobami i placówkami, ocenę podejmowanych działań wspierających dziecko i jego rodzinę.
 • 7. Program i modyfikację programu są zatwierdzane poprzez podpis wszystkich członków zespołu pracującego z dzieckiem oraz rodziców dziecka.
 • 8. Członkowie Zespołu monitorują na bieżąco przebieg procesu wsparcia poprzez wpisy w dzienniku.
 • 9. 1. Koordynator WOKRO podpisuje z rodzicami kontrakt stanowiący załącznik do Regulaminu WOKRO.
 • 9. 2. Koordynator po stwierdzeniu potrzeby organizacji zajęć wsparcia dla dziecka i jego rodziny ustala plan zajęć, który jest przekazany rodzicom/prawnym opiekunom. Plan zajęć i spotkań ustalony jest zgodnie z harmonogramem pracy placówki w godzinach pracy danych specjalistów od poniedziałku do piątku od godziny 13.
 • 9. 3. Określone przez zespół formy pomocy i wymiar godzin są modyfikowane w zależności od potrzeb.
 • 9. 4. Zajęcia kompleksowego wsparcia dziecka i jego rodziny są prowadzone indywidualnie lub grupowo w zależności od stwierdzonych potrzeb.
 • 10. 1. Rodzic ma obowiązek poinformować koordynatora WOKRO o nieobecność dziecka na zajęciach co najmniej na godzinę przed rozpoczęcie zajęć oraz podać czas trwania nieobecności oraz jej przyczynę .
 • 10. 2. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach, nie ma możliwości przeprowadzenia (odrobienia) tych zajęć w innym terminie.
 • 10. 3. Jeżeli rodzic zgłosi nieobecność dziecka, która ma trwać dłuższy czas i jest spowodowana ważnym powodem (np. pobyt w szpitalu, turnus rehabilitacyjny) zajęcia mogą zostać przełożone na późniejszy termin za zgoda Dyrektora Ośrodka i osoby prowadzącej zajęcia.
 • 10. 4. Jeżeli nieobecność dziecka trwa dłuższy (3 zajęcia) czas bez podania istotnej przyczyny Dyrektor Ośrodka wraz z Zespołem może podjąć decyzje o zaprzestaniu organizacji zajęć.
 • 10. 5. Harmonogram zajęć realizowanych w ramach WOKRO opracowywany jest na okres co najmniej 1 miesiąca.
 • 11. 1. Zespół współpracuje z rodziną dziecka i udziela jej wsparcia. Ustala wspólnie mapę zasobów rodziny oraz najważniejsze, z punktu widzenia rodziców oraz funkcjonowania rodziny, problemy i trudności.
  § 11. 2. Zakres wsparcia może obejmować:

1) udzielania pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, wdrażania systemu nagród;

2) rozpoznawania zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania - opracowywania procedur postępowania z dzieckiem w sytuacjach trudnych;
3) udzielania instruktażu i porad oraz prowadzi konsultacje w zakresie pracy z dzieckiem - formułowanie zaleceń dla rodziców do pracy z dzieckiem w domu;

 4) organizowania zajęć integracyjnych dla dzieci i rodziców;

 5) organizowania warsztatów dla rodziców;

6) przygotowania propozycji ćwiczeń z dzieckiem w domu;

7) identyfikowania i eliminowania barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym;
8) pomocy w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka;
9) pomocy w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

 • 12. Dopuszcza się prowadzenie zajęć w placówce lub przedszkolu, w którym realizowane są zajęcia wczesnego wspomagania na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, na podstawie porozumienia między Dyrektorem SOSW a dyrektorem w/w placówki.