Doradztwo zawodowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Mosinie

W skład zespołu doradztwa zawodowego na terenie Ośrodka wchodzą:

– dyrektor
– wicedyrektorzy
– doradca zawodowy
– pedagog
– psycholog
– wychowawcy klas

Główne cele doradztwa zawodowego w SOSW:

 1. kontynuacja nauki po ukończeniu szkoły podstawowej
 2. przygotowanie do podjęcia pracy po ukończeniu szkoły
 3. zwiększenie szans na usamodzielnienie uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
 4. podjęcie pracy na stanowisku dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym jako formy dalszej rehabilitacji oraz podwyższenia dochodów

Obecna sytuacja społeczno – ekonomiczna kraju stwarza ogromne możliwości rozwoju oraz stawia przed młodym człowiekiem duże wyzwania, a podejmowane decyzje nabierają szczególnego znaczenia. Żeby pracować, należy zdobyć zawód i posiadać umiejętności. Decyzja w sprawie wyboru zawodu jest zadaniem trudnym ponieważ podjęcie jej pociąga za sobą wiele poważnych konsekwencji. Trafnie wybrany zawód przynosi osobiste zadowolenie i sukcesy. Zawód wybrany nietrafnie prowadzi do zniechęcenia i niezadowolenia, a praca nie dająca satysfakcji sprzyja tworzeniu się negatywnego stosunku do niej i tendencji do jej porzucania. To zaś skutkuje brakiem perspektyw życiowych absolwentów.

Szczegółowe cele kształcenia i wychowania

 1. Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru zawodu zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwościami.
 2. Kształtowanie postawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy (aktywizacja zawodowa).
 3. Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania.
 4. Kształtowanie umiejętności analizowania swoich cech osobowości w aspekcie wyboru zawodu.
 5. Dostarczanie informacji o zawodach, wymaganiach rynku pracy, o systemie szkolnictwa ponadpodstawowego.
 6. Kształtowanie umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, zaangażowania.
 7. Kształtowanie szacunku do pracy.
 8. Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji.

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, warsztaty, porady i konsultacje a w szczególności:

 • zajęcia służące rozbudzaniu świadomości i określeniu predyspozycji wyznaczających rozwój zawodowy i karierę zawodową,
 • spotkania uczące umiejętności redagowania dokumentów aplikacyjnych /CV, list motywacyjny/,
 • zajęcia służące rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności autoprezentacji i rozmowy wstępnej /kwalifikacyjnej/ z pracodawcą,
 • spotkania służące zapoznaniu z obowiązującym prawem pracy i prawem administracyjno-gospodarczym,
 • spotkania z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy,
 • spotkania z przedstawicielami różnych zawodów oraz wyjazdy do zakładów pracy,
 • tworzenie baz danych o lokalnych firmach i pracodawcach w branżach, w których szkoła kształci,
 • wspieranie lokalnych inicjatyw mających na celu pomoc młodzieży w wejściu na rynek pracy,
 • współpraca z instytucjami lokalnego rynku pracy /urzędy pracy, centra informacji/.

                                                                                                                      Doradca zawodowy
                                                                                                                      Krzysztof Derengowski