Zasady organizacji Szkoły Podstawowej

 1. Kształcenie uczniów jest prowadzone nie dłużej niż do ukończenia przez nich 18 roku życia.
 2. W szczególnie uzasadnionej sytuacji, na I i II  etapie edukacyjnym, dopuszcza się organizację nauczania w oddziałach łączonych.
 3. W pierwszym etapie edukacyjnym i w oddziałach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym kształcenie i wychowanie ma charakter zintegrowany. Czas trwania poszczególnych zajęć ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, z zachowaniem ogólnego tygodniowego czasu zajęć uwzględniając w szczególności:
  • dostosowanie czasu zajęć i przerw do aktywności uczniów,
  • zachowanie ciągłości nauczania i doskonalenia podstawowych umiejętności uczniów,
  • realizacji zajęć ruchowych, najlepiej w każdym dniu, w tygodniowym łącznym wymiarze nie mniejszym niż określają to przepisy szczegółowe,
 4. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego przewodniczący jest wybrany spośród członków zespołu. Zadaniem zespołu jest w szczególności:
  • ustalenie zestawów programów nauczania oraz ich modyfikowanie w miarę potrzeb,
  • diagnozowanie potrzeb edukacyjnych i wychowawczych uczniów,
  • monitorowanie postępów uczniów,
  • dokonywanie okresowej oceny postępów edukacyjnych ucznia w przypadku stwierdzenia, że poziom osiągnięć edukacyjnych uniemożliwi lub utrudni uczniowi kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym)  przewodniczący zespołu wnioskuje do wicedyrektora o stworzenie uczniowi, w miarę  możliwości, szansy na uzupełnienie braków,
  • opracowywanie Indywidualnych Programów Edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 5. W klasach 1 – 3 zatrudnia się pomoc nauczyciela w przypadku oddziału dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zatrudnienie pomocy nauczyciela w klasach 4 – 8.