Samorząd Uczniowski

Dnia 21.09.2023 r. odbyły się wybory do SU. Głosowanie było tajne.
Komisja skrutacyjna podliczyła głosy. Największą liczbę głosów zdobyła Wiktoria Strzelińska 
i Amelia Dziewięcka. Wiktoria Strzelińska została w roku szkolnym 2023/24 przewodniczącą
SU, Amelia Dziewięcka została zastępcą przewodniczącej.
Członkowie: Julia Swiderska
Opiekunami SU ponownie zostały : Pani Agnieszka Kuczuba oraz Pani Dorota Staszak. Obie
Panie zdobyły największą liczbę głosów i pełnią funkcję opiekuna SU w roku szkolnym
2023/24.

 
 
 
Plan pracy samorządu:
 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 

Samorząd Uczniowski SOSW im. J. Korczaka w Mosinie stanowią wszyscy uczniowie klas gimnazjum. Samorząd działa zgodnie ze Statutem Szkoły oraz niniejszym regulaminem. Samorząd pracuje w oparciu o własny plan pracy.

Plan ten opracowywany jest i akceptowany na początku roku szkolnego.

1. Cele samorządu uczniowskiego

 1. Aktywizowanie życia społecznego w szkole.

 2. Kształtowanie zainteresowań życiem i działalnością społeczną

 3. Kształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole

 4. Kształtowanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.

 5. Kształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację

 6. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.

2. ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Organizowanie i zachęcanie społeczności uczniowskiej do należytego wypełniania obowiązków szkolnych

 2. Przedstawianie Dyrekcji Szkoły, Radzie Pedagogicznej opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej

 3. Współdziałanie z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców
  w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielania pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.

 4. Organizowanie imprez kulturalnych:

  • imprezy sportowe
  • apele i akademie okolicznościowe
  • dyskoteki
 1. Organizowanie akcji na rzecz potrzebujących.

3. ORGANY SAMORZĄDU

 1. Organami Samorządu są:

  • Rada Samorządu Uczniowskiego, w skład której wchodzą: PRZEWODNICZĄCY, ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO, CZŁONKOWIE, maksymalnie 5 osób.

 1. Kadencja organów samorządu trwa jeden rok. Wybory do samorządu dokonywane są w głosowaniu tajnym.

 2. Kandydować w wyborach może każdy uczeń uczęszczający do szkoły, który w poprzednim roku otrzymał ocenę zachowania minimumpoprawne.

 3. Członkowie Komisji Wyborczej wybierani są z pośród Samorządów Klasowych po jednej osobie w porozumieniu z Opiekunem Samorządu.

 4. Zadaniem Komisji Wyborczej jest przygotowanie kart do głosowania, przeprowadzenie wyborów i przeliczenie głosów.

 5. Wybory mogą być poprzedzone kampanią wyborczą trwającą minimum jeden tydzień, podczas której kandydaci mają prawo do zaprezentowania własnego programu działania w Strukturach Samorządu Uczniowskiego.

 6. Wybory są przeprowadzone w trybie tajnym, a wszyscy uczniowie na kartach do głosowania dokonują wyboru Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

 7. Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, zastępcą- kolejny. Po zajęciu przez kandydatów w/w funkcji pozostali pretendenci jako członkowie wchodzą w skład Rady Samorządu Uczniowskiego. Kandydaci za obustronną zgodą mogą zamieniać się funkcjami.

 8. Rada Samorządu Uczniowskiego:

  • przygotowuje projekty dokumentów do uchwalenia przez ogólne zebranie uczniów.
  • reprezentuje samorząd wobec dyrekcji i rady pedagogicznej.
  • reprezentuje szkołę w kontaktach z innymi szkołami.
 1. Rada Samorządu na pierwszym posiedzeniu dokonuje podziału obowiązków.

4. FUNDUSZE

 1. Samorząd Uczniowski nie posiada własnych funduszy.

 2. Pieniądze na potrzeby Samorządu, na podstawie wniosku przydziela Rada Rodziców.

5. OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Opiekun Samorządu jest wybierany przez społeczność uczniowską w głosowaniu tajnym.

 2. Opiekun pełni funkcję doradczą oraz protokolanta Samorządu.

 3. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich zebraniach Samorządu.

6.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każda klasa jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem Samorządu.

 2. Odpisy regulaminu otrzymują: przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, gospodarze klas, Opiekun Samorządu Uczniowskiego.