Z kart historii..

Główna siedziba naszego Ośrodka mieści się w budynku, który z małymi przerwami już od roku 1893 pełni funkcje oświatowe. W okresie międzywojennym budynek był siedzibą Publicznej Szkoły Powszechnej. W okresie powojennym pełnił funkcje szkoły podstawowej, szkoły dla pracujących czy szkoły zawodowej. W 1967 roku budynek przeszedł w stan posiadania Szkoły Podstawowej nr 1 z izbami przeznaczonymi dla najmłodszych uczniów.

Historię szkolnictwa specjalnego w roku szkolnym 1972/1973 zapoczątkowała ówczesna kierownik szkoły Alicja Poczykowska, tworząc w ramach SP Nr 1 dwie klasy specjalne. W roku 1977 Naczelnik Miasta i Gminy wydał orzeczenie w sprawie utworzenia odrębnej Szkoły Podstawowej Specjalnej, w której funkcję dyrektora powierzono Pani Zofii Springer.

W 1979 roku Rada Pedagogiczna zatwierdziła kandydaturę Janusza Korczaka na Patrona. Od roku 1994 szkoła objęła opieką dzieci z sanatorium pulmonologicznego w Ludwikowie oraz zorganizowano pierwsze klasy życia dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym. Rok 1999 to czas zmian organizacyjnych: przekształcono ośmioklasową szkołę podstawową w szkołę sześcioletnią, założono gimnazjum, utworzono Zespół Szkół Specjalnych. W roku 2000 Rada Powiatu Poznańskiego podjęła uchwałę o założeniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

1 września 2000 roku przekształcono Zespół Szkół w Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy. W roku 2003 dyrektorem Ośrodka została Pani Bożena Mazur. W tymże roku Ośrodek uzyskał certyfikat „Szkoła z Klasą”. Rok 2008, to rok otwarcia Centrum Artystycznego Akademii Agroturystyki i Rękodzielnictwa w Baranówku.

Od roku 2012 SOSW w Mosinie nosi oficjalnie nazwę Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Janusza Korczaka.

 Janina Röskau