Spis treści

                                                                                                           Mosina, 27 sierpnia 2020r.

 INFORMACJA O UBEZPIECZENIU UCZNIA
SOSW IM. JANUSZA KORCZAKA W MOSINIE
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 Ubezpieczenie NNW jest dobrowolne, rodzice uczniów mogą wybrać dowolnego ubezpieczyciela i ubezpieczyć dziecko indywidualnie.

 • Na rok szkolny 2020/2021Rada Rodziców wybrała ofertę NNW firmy PZU, jako kontynuację ubezpieczenia.
 • Składka roczna wynosi 55,25 zł.
 • Opłacenie ubezpieczenia będzie tylko w formie przelewu bankowego.
 • Nie ma konieczności składania pisemnej deklaracji.
 • Termin przyjmowania przelewów do 18 września 2020r. (włącznie)
 • Ogólne warunki ubezpieczenia, informacja o dystrybutorze ubezpieczenia oraz informacja o administratorze danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej szkoły. Prosimy zapoznać się z tymi informacjami.

 

Wpłaty prosimy dokonywać na konto bankowe GBS Mosina:
Rada Rodziców
przy SOSW im. J. Korczaka
ul. Kościelna 2
62-050 Mosina
74 9048 0007 0000 1342 2000 0001

W tytule proszę wpisać: ubezpieczenie 2020/2021, imię i nazwisko dziecka

 Rodzice zainteresowani skorzystaniem z szerszego zakresu ubezpieczenia lub wyższej sumy ubezpieczenia proszeni są o kontakt z oddziałem PZU w Mosinie, Pl. 20 Października 24,
.tel 669 757 587

                                                                                                                                                                           

INFORMACJA O UBEZPIECZENIU UCZNIA
SOSW IM.JANUSZA KORCZAKA W MOSINIE

Ubezpieczenie NNW jest dobrowolne,
rodzice uczniów mogą wybrać dowolnego ubezpieczyciela i ubezpieczyć dziecko indywidualnie.
Na rok szkolny 2020/2021 Rada Rodziców przy SOSW im. Janusza Korczaka w Mosinie wybrała ofertę NNW firmy PZU,
jako kontynuację ubezpieczenia.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Suma ubezpieczenia świadczeń podstawowych wynosi 18.000 zł.,

czyli świadczenie za każdy 1% trwałego uszczerbku wyniesie 180 zł.

 

Rodzaje świadczeń podstawowych:

 1. z tytułu śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym lub atakiem epilepsji – 18.000 zł
 2. z tytułu śmierci na terenie placówki szkolnej (spowodowanej jak wyżej) – 18.000 zł
 3. z tytułu śmierci w następstwie sepsy – 18.000 zł
 4. z tytułu trwałego uszkodzenia ciała (Tabela nr 4 na stronie 7 OWU)
 5. z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wyłącznie zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym lub poważnym uszkodzeniem ciała
 6. z tytułu złamań kości lub zwichnięć stawów (Tabela nr 5 na str 7 OWU)
 7. z tytułu innych następstw niż wymienione w Tabeli nr 4, 5, 7, 8 – tabela nr 6 na 8 str OWU (nagłe zatrucia gazami, substancjami i produktami chemicznymi – wymagana hospitalizacja; porażenie prądem, piorunek – wymagana hospitalizacja; następstwo urazu ciała, które nie figuruje w żadnej z tabel – wymagane 2 wizyty lekarskie)
 8. z tytułu oparzeń lub odmrożeń (Tabela nr 7 na str 8 OWU)
 9. z tytułu wstrząśnienia lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu (Tabela nr 8 na str 8 OWU) – wymagana hospitalizacja
 10. z tytułu pogryzień, pokąsań, ukąszeń – wymagana hospitalizacja
 11. z tytułu zwrotu kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych – po zajściu wypadku ubezpieczeniowego
 12. z tytułu zwrotu kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych – po zajściu wypadku ubezpieczeniowego
 13. - usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP (pomoc medyczna, pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjna, pomoc psychologa, lekcje prywatne, infolinia medyczna i telefoniczna konsultacja z lekarzem Centrum Pomocy) – po zajściu wypadku ubezpieczeniowego

 Ponadto w skład ubezpieczenia wchodzą świadczenia w następującej wysokości:

 Zwrot kosztów leczenia skutków nieszczęśliwego wypadku do kwoty 500 zł

 1. Zwrot kosztów dostosowania mieszkania do trwałego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w następstwie wypadku ubezpieczeniowego do kwoty 5.000 zł
 2. Amputacja kończyny/części kończyny u dziecka z powodu nowotworu złośliwego – wypłata w wysokości 000 zł
 3. Śmierć dziecka z powodu nowotworu złośliwego - wypłata w wysokości  000 zł
 4. Śmierć dziecka z powodu wrodzonej wady serca - wypłata w wysokości 000 zł
 5. Śmierć dziecka w wypadku komunikacyjnym – wypłata w wysokości 5.000 zł
 6. Śmierć przedstawiciela ustawowego w wyniku nieszczęśliwego wypadku – wypłata w wysokości 2.000 zł
 7. Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia sepsy – 2.000 zł
 8. Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia poważnego zachorowania (udaru, niewydolności nerek, choroby Creutzfeldta-Jacoba, zakażenia wirusem HIV przy transplantacji krwi, oponiaka, choroby Parkinsona, utraty wzroku spowodowanej chorobą) – 2.000 zł


Składka roczna 55,25