Z kart historii..

Główna siedziba naszego Ośrodka mieści się w budynku, który z małymi przerwami już od roku 1893 pełni funkcje oświatowe. W okresie międzywojennym budynek był siedzibą Publicznej Szkoły Powszechnej. W okresie powojennym pełnił funkcje szkoły podstawowej, szkoły dla pracujących czy szkoły zawodowej. W 1967 roku budynek przeszedł w stan posiadania Szkoły Podstawowej nr 1 z izbami przeznaczonymi dla najmłodszych uczniów.

Historię szkolnictwa specjalnego w roku szkolnym 1972/1973 zapoczątkowała ówczesna kierownik szkoły Alicja Poczykowska, tworząc w ramach SP Nr 1 dwie klasy specjalne. W roku 1977 Naczelnik Miasta i Gminy wydał orzeczenie w sprawie utworzenia odrębnej Szkoły Podstawowej Specjalnej, w której funkcję dyrektora powierzono Pani Zofii Springer.

W 1979 roku Rada Pedagogiczna zatwierdziła kandydaturę Janusza Korczaka na Patrona. Od roku 1994 szkoła objęła opieką dzieci z sanatorium pulmonologicznego w Ludwikowie oraz zorganizowano pierwsze klasy życia dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym. Rok 1999 to czas zmian organizacyjnych: przekształcono ośmioklasową szkołę podstawową w szkołę sześcioletnią, założono gimnazjum, utworzono Zespół Szkół Specjalnych. W roku 2000 Rada Powiatu Poznańskiego podjęła uchwałę o założeniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

1 września 2000 roku przekształcono Zespół Szkół w Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy. W roku 2003 dyrektorem Ośrodka została Pani Bożena Mazur. W tymże roku Ośrodek uzyskał certyfikat „Szkoła z Klasą”. Rok 2008, to rok otwarcia Centrum Artystycznego Akademii Agroturystyki i Rękodzielnictwa w Baranówku.

Od roku 2012 SOSW w Mosinie nosi oficjalnie nazwę Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Janusza Korczaka.

 Janina Röskau

Janusz Korczak naszym patronem

,, Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może” J. Korczak

9 listopada 2012 roku zapisze się w historii Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie, jako jeden z najważniejszych dni Placówki. Tego dnia odbyła się bowiem uroczystość nadania  imienia Janusza Korczaka oraz przekazania sztandaru naszemu Ośrodkowi.

Szczególnie ważnym dla całej społeczności Ośrodka jest fakt, że nastąpiło to właśnie w roku korczakowskim.

Do tego wyjątkowego dnia przygotowywaliśmy się przez rok.

Uroczystość poprzedziła msza w Kościele Św. Mikołaja w Mosinie gdzie poświęcony został sztandar, który w uroczystym pochodzie, w asyście pocztów sztandarowych przybyłych na uroczystość wprowadzony został do Mosińskiego Ośrodka Kultury. Tam gospodarze uroczystości Starosta Poznański Jan Grabkowski oraz Dyrektor SOSW w Mosinie Bożena Mazur witali przybywających gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych, Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego oraz przedstawiciele MEN w osobie Rzecznika Prasowego MEN Joanny Dutkiewicz, której towarzyszyła Elżbieta Walkowiak Wielkopolski Kurator Oświaty.

Na widowni zasiedli też dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, przedszkoli, placówek kulturalnych i oświatowych, okolicznych zakładów pracy wraz z rodzicami i podopiecznymi Ośrodka.

Zaproszenie na uroczystość nadania imienia  przyjęli również, znani aktorzy scen polskich: Ryszard Kotys oraz Andrzej Lajborek, którzy przybliżyli  gościom życie i twórczość Janusza Korczaka.

Zaprzyjaźnione z Ośrodkiem organizacje pozarządowe oraz wszelkie instytucje za okazaną pomoc i zaangażowanie otrzymały od uczniów kwiaty.

Obecność pocztów sztandarowych ze szkół powiatu poznańskiego nadała uroczystości bardzo podniosły charakter, za co pragniemy wszystkim tym szkołom raz jeszcze serdecznie podziękować.

Po wprowadzeniu i prezentacji przybyłych pocztów oraz odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał Starosta Poznański Jan Grabkowski, który powitał wszystkich obecnych gości. W swoim wystąpieniu Pan Starosta mówił o tym, jak bardzo potrzebne są placówki takie jak nasz Ośrodek oraz o już przeprowadzonych i przyszłych inwestycjach na terenie Ośrodka.

Zabierając głos Dyrektor SOSW Bożena Mazur  podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby ta uroczystość mogła stać się faktem i aby miała tak wyjątkowy, podniosły charakter.

Wicestarosta Poznański Tomasz, Łubiński odczytał tekst uchwały, na mocy której Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Mosinie otrzymał imię Janusza Korczaka.

Jednym z najbardziej podniosłych i uroczystych momentów tego dnia było przekazanie sztandaru przez Starostę Poznańskiego Jana Grabkowskiego Dyrektor SOSW Bożenie Mazur, która przekazała go w ręce szkolnego pocztu sztandarowego

Następnie sztandar został zaprezentowany wszystkim gościom. Kolejnym momentem uroczystości było ślubowanie złożone przez uczniów oraz pierwsze publiczne odśpiewanie  hymnu SOSW im. J. Korczaka w Mosinie, napisanego specjalnie na ten dzień.

Wszyscy obecni na uroczystości mogli też obejrzeć prezentację multimedialną dotyczącą historii Ośrodka

Uroczystość nadania imienia SOSW w Mosinie swoją obecnością zaszczyciło wiele ważnych osobistości.

Głos zabierali kolejno: Rzecznik Ministerstwa Edukacji Narodowej Joanna Dutkiewicz, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Poznaniu Maria Krupecka, Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak, Burmistrz Miasta Mosiny i była, długoletnia Dyrektor SOSW w Mosinie Zofia Springer, Burmistrz Miasta Puszczykowo Andrzej Balcerek, Burmistrz Gminy Kórnik Jerzy Lechnerowski, Przewodniczący Rady Rodziców przy SOSW Wiesław Kowalski, ks. Kanonik Edward Majka oraz rzecznik Marszałka Wielkopolskiego, który odczytał list wystosowany przez Marszałka na tę okoliczność.

Przemawiający nie szczędzili słów uznania i pochwał. Gratulowali Dyrekcji, nauczycielom i uczniom zorganizowania wspaniałej uroczystości.

Po części  oficjalnej widzowie byli świadkami wzruszającego spektaklu poświęconego Januszowi Korczakowi, jego pracy na rzecz dzieci, które ukochał ponad wszystko.

Po zakończeniu uroczystości wszyscy obecni zostali zaproszeni na poczęstunek, połączony z oglądaniem prac plastycznych naszych uczniów. Był to również czas na wpisy do kroniki Ośrodka.

Warto wspomnieć również o tym, iż nie zabrakło w tym dniu także muzycznych akcentów. Przed oficjalnym rozpoczęciem uroczystości oraz po jej zakończeniu na scenie goście mogli wysłuchać i obejrzeć śpiewających uczniów Ośrodka, docenić ich talenty i wysiłek włożony w pracę nad przygotowaniem się do występu

Dzień 9 listopada 2012 roku był jednym z najważniejszych dni w historii Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie. Długo pozostanie w sercach i pamięci całej jego społeczności.