Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie realizuje projekt pt. „Europa nie wyklucza". Nieustanne kształcenie się drogowskazem do wiedzy i godnego życia”. Projekt jest realizowany przez 18 miesięcy, w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

W projekcie zaplanowano szkolenia i dokształcanie kadry nauczycielskiej na szkoleniach zagranicznych. W ramach programu Erasmus+Mobilność uczestniczyłam w kursie metodycznym w Lake School w Oxfordzie w Wielkiej Brytanii. Kurs pt: „Creative Teaching in the Primary Classroom” miał na celu pokazanie nowoczesnych metod nauczania, motywowania uczniów do nauki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, narzędzi multimedialnych czy platform e-learningowych oraz stosowania innowacyjnych metod nauczania z wykorzystaniem wizualnych pomocy dydaktycznych, zasobów internetu, materiałów autentycznych, pracy projektowej, dramy, storytellingu, piosenek, muzyki, gier czy quizów, w celu zachęcenia uczniów do aktywnego udziału w lekcjach. Oprócz nauki zwiedzaliśmy miasto oraz odbyły się wycieczki do Bath i Londynu.   Dzięki lepszej znajomości języków obcych i kontaktom pozyskanym za granicą Ośrodek poszerzy zakres współpracy międzynarodowej i zacznie realizować przedsięwzięcia wspólnie z innymi szkołami europejskimi.  Nastąpi upowszechnienie wykorzystania narzędzia eTwinning wśród kadry, w celu dzielenia się wiedzą z pedagogami z innych krajów i realizowania projektów międzynarodowych z udziałem uczniów. Dzięki wymianie wiedzy i doświadczeń na temat osiągnięć w dziedzinie edukacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w innych krajach europejskich oraz form przysposabiania ich do dorosłego życia i zawodu oraz sposobów zarządzania i wprowadzania innowacji pedagogicznych stosowanych w szkołach w Europie, Ośrodek włączy dobre praktyki do programu nauczania i usprawni system zarządzania placówką. Stosowanie nowoczesnych metod nauczania i zarządzania oraz prowadzenie współpracy międzynarodowej będzie miało wpływ na podniesienie jakości pracy Ośrodka, nadanie mu europejskiego wymiaru, a także zbudowanie wśród lokalnego środowiska wizerunku placówki jako aktywnej i dynamicznie rozwijającej się instytucji oświatowej, otwartej na świat, przyjaznej uczniom i pracownikom, przygotowującej wychowanków do roli pełnoprawnych obywateli wielonarodowego, wielokulturowego i wielojęzycznego społeczeństwa europejskiego.

 Dorota Staszak