Wrażenia z obserwacji zajęć w szkołach Granady – Grupa II

Realizując obserwacje w ramach praktyk zawodowych w programie Erasmus+ mobilność nauczycieli zwiedziliśmy szkoły P.I.F.P. Hurtado de Mendoza, C. Padre Francisco Palau y Quer w Granadzie i Szkołę Ave Maria San Isidro. Praktyki trwały 5 dni roboczych po 6 h dziennie w systemie 1:1. W pierwszym dniu poznawaliśmy organizację i funkcjonowanie partnerskich szkół. Przedstawiliśmy prezentacje o założeniu, historii oraz organizacji nauczania zawodowego i przysposabiającego do pracy w naszych szkołach. Jako odwiedzający zostaliśmy oprowadzeni po salach gabinetach specjalistycznych  i pracowniach szkół. Wymieniliśmy się informacjami na temat zasad oceniania oraz motywowania uczniów do nauki, wykorzystania narzędzi  komunikacyjno-informacyjnych w procesie nauczania, metod przygotowywania testów i zaliczeń.                                                                                                               

Zgodnie stwierdziliśmy, że w tym obszarze  pracujemy na podobnych zasadach. Po zapoznaniu się przez zespół nauczycieli z potrzebami uczniów i ich problemami dostosowujemy odpowiednio formy i metody pracy ,tak aby w jak największym stopniu wspomóc proces uczenia się. W procesie nauczania wskazaliśmy również jak ważnym jest realizacja programów motywacyjnych dla kadry dydaktycznej między innymi wymiana w ramach programów Erasmus+ , jak i wsparcie w nabywaniu nowych umiejętności  i kierunków metodyki nauczania dostosowanych do potrzeb i oczekiwań  uczniów oraz otoczenia społecznego. Do innych metod wsparcia metodycznego i wychowawczego zaliczyliśmy zwiększanie poziomu interdyscyplinarności zajęć dydaktycznych, rozwój form zdalnych, podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych nauczycieli  poprzez organizowanie szkoleń i warsztatów podnoszących umiejętności  oraz wymianę wiedzy i doświadczeń tym zakresie a przede wszystkim intensywne wdrażanie  metod problemowych jak: -based learning, metody flipped classroom oraz wykorzystanie aplikacji ICT.                                                                                                     

W ciągu kolejnych dni praktyk mieliśmy sposobność obserwacji zajęć prowadzonych przez naszych opiekunów na poszczególnych zajęciach z wykorzystaniem zalecanych metod. Obserwowaliśmy zajęcia z nauki języka hiszpańskiego, matematyki nauk przyrodniczych i nauki zawodu. Mieliśmy również możliwość obserwacji zajęć praktycznych z zakresu gastronomii i obsługi hotelarskiej. Obserwowaliśmy uczniów przygotowujących dania restauracyjne wg. rozpisanego planu problemowego oraz podziwialiśmy  umiejętności kelnerskie i obsługi klienta w hotelu.                 

Uczniowie przygotowując się do zajęć często zgodnie z zasadami flipped classroom przygotowywali się z wiedzy teoretycznej rozwiązując w trakcie praktyk kolejne zagadnienia. Wielu uczniów  szkoły zawodowej uczy się zdalnie wykorzystując narzędzia TIK  i  realizując zajęcia praktyczne  w systemie szkolnym w ramach  zajęć Centrum Przygotowania Zawodowego. Jest to system nauczania praktykowany w Polsce w formie kursów. Zwróciliśmy uwagę, że uczniowie czują się bezpieczni w każdym momencie mogą skorzystać z pomocy psychologa i pedagoga a uczniowie ze specjalnymi potrzebami mają wsparcie w nauczycielu wspomagającym i na zajęciach prowadzonych przez specjalistów.                       

Podsumowując naszą mobilność w ostatnim dniu praktyk  wspólnie podkreśliliśmy, że wynikiem podstawowym naszych spotkań jest przede wszystkim poszerzenie zakresu słownictwa oraz przełamie bariery językowej i poznanie podstawowych słów języka hiszpańskiego. Umiejętności te przełożą się  bezpośrednio  na unowocześnienie i polepszenie warsztatu pracy, między innymi ze względu na możliwość ułatwionego dostępu do obcojęzycznych zasobów internetowych i piśmienniczych.                                                                                                                                                     

Obserwacja zajęć w systemie szkół  hiszpańskich nie tylko zwiększyła poziom naszych kompetencji zawodowych i stosowania nowatorskich rozwiązań ale również pozwoliła zrozumieć odmienność kulturową, zaznajomić się z tradycjami oraz  mentalnością społeczeństwa Andaluzji.

Anna Załuska-Kwiatek